FAQ’s algemeen

De veelgestelde vragen geven meer informatie over de nieuwe bepalingsmethode, het toepassingsgebied, de verhouding met de Europese EPB-normen en de ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen over NTA 8800
Wat is het toepassingsgebied van de nieuwe bepalingsmethode?

NTA 8800 is van toepassing op woningbouw, utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw.

Voor welke indicator wordt gekozen in de nieuwe bepalingsmethode?

Er is afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. NTA 8800 gaat uit van de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) (conform de Europese Energy Performance of Buildings Directive).

Welke normen moeten er worden gebruikt tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?

Tot het moment dat NTA 8800 van kracht wordt in de bouwregelgeving per 1 januari 2021, kunnen de huidige Nederlandse normen worden gebruikt (waaronder NEN 7120).

Hoe staat de nationale bepalingsmethode in verhouding met de Europese EPB-normen?

NTA 8800 volgt de Europese EPB-normen. Dit was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de NTA. Er zijn vereenvoudigingen in NTA 8800 doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie.

Hoe om te gaan met innovatieve technieken/maatregelen bij de bepaling van de energieprestatie van gebouwen?

De bepalingsmethode NTA 8800 wordt gebruikt voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De energieprestatie wordt mede bepaald door de bouwkundige en installatietechnische maatregelen (producten en systemen) die in het gebouw zijn of worden toegepast. In de methode zijn alle marktrijpe en bewezen maatregelen opgenomen.

Soms is er sprake van een “innovatieve” maatregel of oplossing die in de bepalingsmethode (nog) niet of onvoldoende in de methode is opgenomen, omdat de maatregel nog nauwelijks is toegepast en waarvan het energetisch effect zich nog niet heeft bewezen. Om dergelijke innovaties bij de bepaling van de energieprestatie toch gemotiveerd te kunnen waarderen kan hiervoor een gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring worden toegepast in de berekening. Wel dient een dergelijke verklaring te worden gecontroleerd door het Bureau CRG (gecontroleerde kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen), en te zijn opgenomen in hun databank met gecontroleerde verklaringen. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijk college dat beziet of wordt voldaan aan de uitgangspunten van NTA 8800.

Verdere informatie over het bureau CRG, de verklaringen, de eisen, procedures en kosten kunt u vinden op https://www.bcrg.nl/ .

Wanneer de in de databank opgenomen maatregelen vervolgens voldoende marktrijp en bewezen worden geacht, worden deze in de bepalingsmethode opgenomen. De Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen besluit of en wanneer een aanpassing van NTA 8800 gewenst is.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Rob Kotte is vanuit NEN de Programmamanager voor het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Daarnaast is hij secretaris van de Programmaraad. Katrien Volleman is secretaris van de projectgroep. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Rob Kotte. Voor vragen over de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode kunt u contact opnemen met Katrien Volleman. U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar cluster Bouw & Installatie, e-mail bi@nen.nl.

Wanneer is NTA 8800 gepubliceerd en waar kan ik deze downloaden?

De laatste versie van NTA 8800 is NTA 8800:2020. Deze is 1 juli 2020 door NEN gepubliceerd. Download NEN 8800 (vrij beschikbaar).

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

NTA 8800 kunt u downloaden bij NEN.
Download NTA 8800 (vrij beschikbaar)

Hebben sotwareleveranciers/-ontwikkelaars wat te maken met NTA 8800?

NTA 8800 wordt uiteindelijk in software omgezet om de bepalingsmethode toegankelijk te maken voor gebruikers en de markt.

Kan ik gecertficeerd worden op NTA 8800? Zijn de inspecteurs van NEN?

Nee, NEN certificeert zelf niet en levert dus ook geen inspecteurs.

Hoe verhoudt NTA 8800 zich tot NEN 7120?

NTA 8800 vervangt NEN 7120, alsook NEN 8088-1, NEN 1068 en bepalingsmethoden NV en ISSO 75.3.

Is er een Engelse variant van NTA 8800?

NTA 8800 wordt niet in het Engels gepubliceerd.

Kan ik NTA 8800 ook in de rest van Europa gebruiken?

NTA 8800 is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive zijn gepubliceerd.

Is er een Europese variant van NTA 8800?

De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive  zijn gepubliceerd.

Wie heeft er allemaal met NTA 8800 te maken?

NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningen en utiliteit. De energieprestatie van een gebouw zal in de toekomst worden bepaald volgens NTA 8800. Voor de berekening kan software worden gebruikt. Hierdoor zullen in ieder geval woning eigenaren, eigenaren van utiliteit, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken krijgen met NTA 8800.

Hoe is de kwaliteitsborging geregeld voor NTA 8800?

De kwaliteitsborging voor NTA 8800 is vergelijkbaar met het huidige systeem. Naar aanleiding van de nieuwe bepalingsmethode wordt de kwaliteitsborging in lijn gebracht met NTA 8800 zodat het gebruikt kan worden voor nieuwbouw/bestaande bouw en woningen/utiliteit. Zo worden de opnameprotocollen aangepast, de testen om de kwaliteit van software te kunnen garanderen worden uitgebreid en de examens die door adviseurs moeten worden gehaald om erkend ‘Energieprestatie Adviseur’ te zijn worden geupdate.

Hoe om te gaan met nieuwe onderwerpen in NTA 8800?

Voor het aandragen en verwerken van aanpassingen in NTA 8800 worden de volgende processtappen en uitgangspunten gehanteerd:

 • Een wijzigingsvoorstel kan verschillende bronnen hebben:
  • Een voorstel tot wijziging vanuit de rapporteurs, als uitwerking van een door de Projectgroep aangedragen onderwerp (bijvoorbeeld uit de lijst toekomstige onderwerpen); indien nodig zal de betreffende norm(sub)commissie en/of werkgroep hierbij betrokken worden.
  • Een onderbouwd voorstel dat via de leden van de Projectgroep wordt aangedragen dat is afgestemd met de betreffende achterban en is opgestuurd naar het NEN secretariaat en inhoudelijk is beoordeeld door de betrokken rapporteur. Indien nodig zal de betreffende norm(sub)commissie en/of werkgroep hierbij betrokken worden.

 

 • In het voorstel moet worden opgenomen wat het effect van het verwerken van deze aanpassing kan zijn op:
  • De BENG-indicatoren en/of de TO-juli-indicator
  • Inijking van de energielabels
  • De opnametijd en het aantal op te nemen aspecten
  • De software

Het voorstel dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgesteld in het randvoorwaardendocument.
document Randvoorwaarden NTA 8800

 

 • Om te bezien of het voorstel voldoet aan bovenstaande uitgangspunten wordt het getoetst aan de validatietool en, de softwarepakketen en vindt afstemming plaats met ISSO omtrent de opnameprotocollen. In het geval een voorstel effect heeft op de BENG-grenswaarden, de TO-juli indicator, de netto warmtevraag, de inijking en de opnametijd zal, in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden bezien wat het effect is en of een aanpassing van deze uitgangspunten gewenst is. Hier zal enkel sprake van zijn indien meerdere voorstellen vragen om een dergelijke aanpassing.

 

 • Wanneer bovenstaande stappen succesvol zijn doorlopen wordt het voorstel voor akkoord voorgelegd aan de Projectgroep. In het geval van instemming zal het uitgewerkte voorstel worden verwerkt in de NTA op het moment van de publicatie van een herziening van NTA 8800 waarin ook nieuwe onderwerpen worden opgenomen. In afstemming met het Ministerie van BZK wordt besloten wanneer deze publicatie plaatsvindt.

 

Invloed kopgevels op TOjuli?

Uit de uitkomsten van TOjuli berekeningen is gebleken dat er een verschil ontstaat tussen tussenwoningen en overeenkomstige kopwoningen met een blinde kopgevel. Er wordt een hogere TOjuli-uitkomst voor kopwoningen berekend. Het maatregelenpakket is echter voor beide woningen over het algemeen vergelijkbaar, ondanks dat de overschrijding bij de kopwoning veel groter lijkt. Vooralsnog zal de TOjuli-berekening hier daarom niet op worden aangepast, maar zal gekeken worden naar de ervaringen met het gebruik van TOjuli in de praktijk.

Waar vind ik informatie voor particulieren?

Voor meer informatie voor particulieren rondom energieprestatie-advies en het energielabel, bekijk de pagina ‘Particulieren’.